Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor

Uitstraat 86
3201 EN Spijkenisse

Postbus 51
3200 AB Spijkenisse

Telefoon: 0181 657152
Fax: 0181 621415


info@sbnadvocatenkantoor.nl

Contactformulier

 

Inloop-spreekuur

GRATIS JURIDISCH CONSULT

 

Algemene Voorwaarden


Algemeen

1. Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor, verder te noemen “het kantoor” is de handelsnaam van mr S. Broekzitter-Nieuwland, die als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het kantoor, zijnde alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten.

3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld.


Opdracht

4. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door het kantoor. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.

5. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.


Aansprakelijkheid

6. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat het kantoor volgens de desbetreffende verzekering draagt.

7. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.


Kosten

8. De kosten van uitvoering van de opdracht door het kantoor omvatten het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, verschotten en omzetbelasting.

9. De verschotten welke bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het in dit artikel gestelde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

10. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

11. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Betaling

12. Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

13. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratie-bedrag.

14. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen, pinbetaling, danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

15. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 25,00.

16. Voor het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15 wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld degene die zich jegens het kantoor verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.


Archivering

17. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voorvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard.


Toepasselijk recht

18. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor en op alle werkzaamheden van het kantoor is Nederlands recht van toepassing.


Geschillenregeling

19. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of te zien via www.advocatenorde .nl. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat het kantoor zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage.

In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.